OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Witaj w Dineout.pl.

Dineout Poland Sp. z o.o. i jego oddziały (“Dineout”) świadczą usługi internetowe oraz inne usługi i produkty dla ciebie, kiedy odwiedzasz stronę lub sklep na Dineout.pl, korzystasz z usług Dineout, używasz aplikacji Dineout na urządzenia mobilne, lub używasz oprogramowania dostarczonego przez Dineout w połączeniu z jakimkolwiek z powyższych (łącznie “Usługi Dineout”).

Dineout świadczy Usługi Dineout na następujących warunkach. Korzystając z Usług Dineout, zgadzasz się na te warunki. Przeczytaj je uważnie.

Uzyskując dostęp do strony internetowej https://www.dineout.pl, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

DANE SPÓŁKI
Dineout Poland sp. z o.o.
ul. Żytnia 15/13a
Warszawa , 01-014, Polska
NIP: 5272885771
email: info@dineout.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Konsumentów [dalej: OWU] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Dineout, za które Dineout ponosi pełną odpowiedzialność. Dineout informuje, iż korzystanie z Usług Dineout przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług Dineout, ich zakres oraz zasady korzystania z nich.

Dineout nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy Konsumenta z Restauracją, nie jest bowiem jej stroną.

Dineout nieodpłatnie udostępnia Konsumentom niniejsze OWU za pośrednictwem swojej strony internetowej w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

Przez dostęp do strony internetowej https://www.dineout.pl, aplikacji Dineout na Android lub iOS zgadzasz się na związanie niniejszymi Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług, wszelkimi regulacjami i przepisami prawa i zgadzasz się na ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie właściwych miejscowych przepisów prawnych. Prosimy o dokładne zapoznanie się niniejszymi warunkami.

Jeżeli nie zgadzasz się z jakimikolwiek z niniejszych warunków, możesz w każdej chwili zaprzestać korzystania z dostępu do strony. Materiały zamieszczone na naszej stronie internetowej są chronione przez właściwe prawa autorskie i prawa chroniące znaki towarowe.
1.APLIKACJA DINEOUT

Aplikacja dla użytkowników systemu Dineout dostępnego w sieci pod domeną www.dineout.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej dla oprogramowania iOS i Android.

2.SYSTEM DINEOUT

Dineout udostępnia system w celu umożliwienia dokonania rezerwacji, jednakże Dineout nie jest stroną umów zawieranych za pośrednictwem systemu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników za nienależyte wykonanie usługi przez Restauratorów.

Dineout udostępnia Użytkownikom system Dineout, za pośrednictwem którego Użytkownik:

a) korzysta z wyszukiwarki restauracji, b) dokonuje rezerwacji stolików w wybranej restauracji, a także ma możliwość późniejszej zmiany terminu dokonanej rezerwacji, c) otrzymuje potwierdzenie dokonanej rezerwacji, d) może korzystać z innych funkcjonalności systemu Dineout na podstawie odrębnych umów i uzgodnień.

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

Do korzystania z niektórych usług Dineout użytkownik może potrzebować własnego konta Dineout oraz może być wymagane zalogowanie się na konto i powiązanie z nim prawidłowej metody płatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa oraz poufność swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego konta osobom nieupoważnionym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieuprawnione czynności wykonywane na swoim koncie i haśle, jeżeli spowodowane było to niezachowaniem poufności swoich danych. Dineout zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, rozwiązania kont, wypowiedzenia praw do korzystania z Usług Dineout, usunięcia lub edycji treści lub anulowania zamówień, jeżeli zajdą przesłanki do konieczności wykonania wymienionych działań.

4. OPINIE KOMENTARZE, KOMUNIKACJA I POZOSTAŁA TREŚĆ

Użytkownik może publikować opinie i inne komunikaty, może przesyłać sugestie, idee, komentarze , pytania i inne informacje, tak długo jak treść nie jest nielegalna, obsceniczna, grożąca, zniesławiająca, naruszająca prywatność, naruszająca prawa własności intelektualnej (w tym prawa do publikacji), lub w inny sposób szkodliwa dla osób trzecich lub niewłaściwa, oraz nie składa się lub nie zawiera wirusów, kampanii politycznych, nagabywania handlowego, łańcuszków, mailingu masowego, albo innej formy spamu, lub niezamówionej informacji handlowej. Nie wolno używać fałszywego adresu email, podszywać się pod inną osobę lub podmiot, lub wprowadzać w błąd co do pochodzenia karty lub innej treści.

Dineout zastrzega prawo (ale nie obowiązek) do usunięcia lub edycji takiej zawartości, ale nie przegląda regularnie zamieszczonej treści.

Jeżeli użytkownik zamieści treść lub przedłoży materiał, (chyba że wskażemy odmiennie), udziela Dinout wyłącznego nieodpłatnego bezterminowego nieodwoływalnego i w pełni sublicencjonowalnego prawa do używania, reprodukcji , zmiany adaptacji, publikacji, wykonywania tłumaczenia, tworzenia utworów pochodnych, do dystrybucji i wyświetlania takiej treści na całych świecie we wszelkich mediach.

5. AKTUALIZACJE I BŁĘDY

Materiały pojawiające się na Dineout.pl mogą zawierać techniczne, typograficzne lub fotograficzne błędy. Dineout nie gwarantuje, że materiały na stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Dineout może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

6.LINKI ZEWNĘTRZNE

Dineout nie sprawdza wszystkich stron podlinkowanych do strony internetowej Dineout i nie jest odpowiedzialny za zawartość takich stron. Korzystanie z takiej podlinkowanej strony następuje na własne ryzyko użytkownika.

7. ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STRONY

Dineout może zmienić OWU swojej strony internetowej w każdym czasie. Zmiana OWU wywiera skutek na przyszłe stosunki prawne.

W przypadku dokonania zmian OWU, Dineout poinformuje użytkowników posiadających ważne konto o wprowadzonych zmianach.

Nowi użytkownicy i użytkownicy nie posiadający konta wyrażają zgodę na związanie aktualną wersją OWU poprzez skorzystanie ze strony.

8. ZGODY W APLIKACJI

Jeżeli korzystasz z aplikacji stworzonej przez Dineout, takiej jak Dineout App, może być wymagane udzielenie Dineout określonych zgód na Twoim urządzeniu. Większość urządzeń mobilnych udostępnia informacje o udzielanych zgodach.

9. ZAWARTOŚĆ STRON I OPISY

Dineout stara się być dokładnym, jak tylko możliwe. Jednak Dineout nie gwarantuje że opisy lub inna treść jakiejkolwiek Usługi Dineout jest dokładana, kompletna, wiarygodna aktualna i wolna od błędów.

Jeśli usługa oferowana przez Dineout nie jest zgodna z opisem, możesz zrezygnować z jej zamówienia. Możesz również zgłosić do nas stwierdzone nieprawidłowości.

10. TERMIN REALIZACJI USŁUG:

Umowa o korzystanie z systemu Dineout zostaje zawarta przez rejestrację Użytkownika w systemie Dineout, co jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

Umowa o korzystanie z systemu Dineout zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia niniejszej Umowy w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy jest skuteczne w dacie jego złożenia.

Użytkownik tworząc konto i akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz komunikację elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest Dineout Poland SP. Z O.O.

11. REKLAMACJE

Użytkownicy Dineout mogą kontaktować się z Dineout w związku ze świadczeniem na ich rzecz usług w formie pisemnej lub elektronicznej kierując swoją korespondencję na adres podany na stronie internetowej: https://dineout.pl/pl/contacts

W przypadku, gdy usługi na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Dineout lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej lub pisemnej kierując ją na adres wskazany na stronie internetowej: j.w. Dineout Poland rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Dineout zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie. Dineout udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację w formie wybranej przez Użytkownika przy złożeniu reklamacji.

W zakresie usług świadczonych przez Restauracje, reklamacje powinny być składane bezpośrednio do usługodawcy, a Dineout może występować jedynie w roli mediatora.

12. ODSTĄPIENIE

Użytkownik ma możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej lub elektronicznej kierując swoją korespondencję na adresy podane na stronie internetowej: https://dineout.pl/pl/contacts

a) KARTY PODARUNKOWE:

Użytkownik ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kart Podarunkowych w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną (zwanych dalej „Terminem odstąpienia od umowy zakupu Karty”). Niemniej jednak realizując Kartę Podarunkową w Terminie, w którym Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Karty, wyraźnie zamawia on od spółki Dineout Poland, działającej w imieniu i na rzecz Partnera, rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie i przyjmuje on do wiadomości, że zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Karty. Po realizacji Karty uznaje się, że Dineout Poland, działająca w imieniu i na rzecz Partnera, w pełni wykonała swoje obowiązki w zakresie wystawienia, sprzedaży i dostawy Karty do Użytkownika. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt dotyczy również wszelkich ofert z jednoczesnym złożeniem zamówienia. Więcej informacji na temat kart podarunkowych znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce : https://dineout.pl/pl/gifts

b) EVENTY PRZEDPLACONE:

W przypadku dokonania przez Użytkownika rezerwacji z koniecznością przedpłaty:

1. Całkowity zwrot kosztów następuje w przypadku odwołania rezerwacji nie później niż 24 godziny przed godziną rezerwacji,

2. Jeśli rezerwacja została odwołana mniej niż 24 godziny i nie później niż 8 godzin przed godziną rezerwacji pobierana jest opłata anulacyjna w wysokości 50% pełnej kwoty należności,

3. Brak zwrotu kosztów jeśli rezerwacja została odwołana na mniej niż 8 godzin przed godziną rezerwacji,

4. Jeśli rezerwacja została anulowana z powodu nieoczekiwanych okoliczności, na które Użytkownik nie ma wpływu zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania warunków płatności i anulowania rezerwacji.

13. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie oraz Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Wszelkie spory wynikające z lub będące w związku z niniejszą Umową oraz Regulaminem, w tym wszelkie kwestie dotyczące ich istnienia, ważności lub ich wypowiedzenia będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz Regulaminu będzie każdorazowo sąd właściwy dla siedziby Dineout

PRAWO WŁAŚCIWE

Wszelkie roszczenia związane z Usługami Dineout podlegają prawu polskiemu, bez uwzględnienia przepisów kolizyjnych.

14. ZWOLNIENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dineout ponosi odpowiedzialność za świadczenie Usług Dineout na podstawie niniejszych OWU oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Dineout ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi, szkody za utratę danych lub zysków, lub z powodu przerw w działalności gospodarczej) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usług Dineout.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem Dotpay.pl.


Dotpay

Credit card logos